LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” położone jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. W skład LGD „RAZEM” wchodzi 10 jednostek samorządu terytorialnego powiatu łukowskiego: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Miasto Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska. Miasto Stoczek Łukowski i 9 gmin wiejskich graniczą ze sobą, tworząc tym samym zwarty obszar pod względem przestrzennym, kulturowym, historycznym, społecznym i gospodarczym.

Teren wyróżniają przepiękne krajobrazy, czyste środowisko, a także duże i malownicze kompleksy leśne w gm. Łuków oraz w gm. Adamów, które są atutem do rozwoju turystyki i rekreacji na tym terenie. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego jest jednym z priorytetów obszaru, dlatego też unikalne walory przyrodnicze są objęte różnymi formami ochrony, które ochroną obejmują ciekawą rzeźbę terenu (np. Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu - ochroną objęte są moreny czołowe, ozy, wydmy, głazy narzutowe) oraz zbiorowiska leśne (Radzyński OChK, Rezerwat przyrody „Kulak”, Rezerwat przyrody „Topór”, Rezerwat przyrody „Jata” - chronią stanowiska jodły). Obszar Ziemi Łukowskiej wyróżnia się unikatowymi w skali światowej osobliwościami przyrody nieożywionej –amonitami (wiek ok. 165 mln lat). W pokładzie czarnych iłów jurajskich, na terenie gminy Łuków, znajdują się skamieniałe muszle amonitów, małż, ramienionogów i otwornic. Obszar został objęty obszarową formą ochrony przyrody - Rezerwat geologiczny „Kra Jurajska”.

Na obszarze Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” znajduje się bardzo wiele zabytków wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, związanych z bogatą historią tego obszaru.

Do najciekawszych miejsc powiązanych z dziedzictwem historyczno-kulturowym należą:

Obszar LGD „RAZEM” wyróżnia oznakowany Szlak Ziemi Łukowskiej, którego sieć biegnie przez teren wszystkich gmin powiatu łukowskiego.
Serdecznie zapraszamy na gościnną i pełną uroku Ziemię Łukowską!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Wirtualny spacer sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu współpracy „Promocja i Turystyka”,
poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”,
objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.